Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici

Oprava věže kostela
ve Skalici

Sbírka na opravu věže kostela sv. Martina.

Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru opravy věže kostela sv. Martina ve Skalici.

Rada města dne 24. 11. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 12. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 8. 2021 vybráno 313 519,42 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 200 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo farnosti předáno 513 519,42 Kč.

Římskokatolická farnost Skalice: Proč žádáme občany o příspěvek

Kostel sv. Martina ve Skalici je významnou renesanční kulturní památkou. Nejstarší jádro kostela pochází z roku 1622. Původní kaple se nachází v zadní oltářní části. Západní průčelí členěné pilastry s římsovými hlavicemi a pásovou bosáží nároží vrcholí trojúhelným tympanonem, nad ním vystupuje hranolová věž se seseknutými hranami zapuštěná do vstupního průčelí.

Kostel, a zvláště věž s průčelím, prochází postupnou opravou. V roce 2018 byly úspěšně repasovány hlavní vstupní dveře. Výplně otvorů – dřevěné okenice se žaluziemi ve věži kostela, byly v roce 2019 nahrazeny nově vyrobenými replikami z modřínového dřeva a taktéž bylo vyrobeno dřevěné kulaté okno v průčelí fasády kostela.

Krovy věže jsou v mnoha místech napadeny dřevokazným hmyzem a houbami. Fasáda a jednotlivé římsy věže jsou na mnoha místech zvětralé a odpadlé. Oplechování na průčelí fasády je poškozeno. Kovaný kříž umístěný na špici věže je uvolněn a v důsledku toho do věže zatéká. Makovice pod kovaným křížem je poškozená a zrezivělá. Plánovanou opravou krovů, krytiny a fasády věže chceme pokračovat v záchraně této kulturní památky.

Předpokládaný rozsah opravy:

Předmětem opravy je demontáž stávající střešní krytiny, kovaného kříže a makovice. Dále bude odstraněno stávající dřevěné bednění věže. Bude provedena kompletní chemická sanace jak dřevěných prvků krovu, tak zdiva v místech styku se dřevem. Budou provedeny tesařské výměny poškozených částí krovů a provedena montáž nového bednění. Z důvodů důkladného ošetření a nutnosti výměny poškozených částí dřevěných konstrukcí pozednic, námětků, kráčat je nutné demontovat stávající střešní krytinu a nebude ji možné opětovně použít, proto bude položena nová střešní krytina na věži kostela z falcovaného probarveného pozinkovaného plechu v odstínu antracit. V tomto typu materiálu a odstínu bude provedeno nové oplechování říms a zdiva na průčelí věže. Bude opraven kovaný kříž a pozlacena makovice. Stávající hromosvod projde revizí a opravou. Celkové předpokládané náklady na realizaci výše uvedených prací včetně stavby lešení kolem celé věže kostela dosahují v současné době částky 1 005 656,-Kč včetně DPH.

Jak můžete přispět

Veřejná sbírka byla ukončena k 3. 9. 2021.

Celkem bylo vybráno 513 519,42 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000,00 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet farnosti 1680612389/0800.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Skalice 91, 738 01 Frýdek-Místek
rkf.frydek@doo.cz
+420 731 625 683

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.