Nové varhany pro kostel v Chlebovicích

Nové varhany
pro kostel v Chlebovicích

Sbírka na pořízení nových varhan pro kostel v Chlebovicích.

Nové varhany pro kostel v Chlebovicích

Římskokatolická farnost Chlebovice předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.

Rada města dne 11. 2. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 10. 2020 vybráno 203 140,62 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 200 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo farnosti předáno 545 448,44 Kč.

Římskokatolická farnost Chlebovice: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na pořízení nových varhan

Stávající varhany postavila na sklonku 2. světové války kutnohorská firma Josefa Melzera. Sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi a všeobecné strádání válečných let.

Vzhledem k tomu, že byly postaveny s řadou konstrukčních chyb a na nízké řemeslné úrovni, je z dlouhodobého hlediska efektivnější, spolehlivější, umělecky hodnotnější a pro liturgii praktičtější postavit píšťalové varhany nové.

Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského.

V roce 2020 slavily Chlebovice 700 let od jejich obnovení.

Další informace naleznete na webu Chlebovic a Farnosti Chlebovice.

Jak můžete přispět

Veřejná sbírka byla ukončena k 18. 12. 2020.

Celkem bylo vybráno 545 448,44 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000,00 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet farnosti 5908678359/0800.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

Římskokatolická farnost Chlebovice
Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 Frýdek-Místek
+420 608 612 763

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.