oprojektuvarhany

2020: Nové varhany pro kostel v Chlebovicích

Stávající varhany postavila na sklonku 2. světové války kutnohorská firma Josefa Melzera. Sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi a všeobecné strádání válečných let.

Vzhledem k tomu, že byly postaveny s řadou konstrukčních chyb a na nízké řemeslné úrovni, je z dlouhodobého hlediska efektivnější, spolehlivější, umělecky hodnotnější a pro liturgii praktičtější postavit píšťalové varhany nové.

Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského.

V roce 2020 slavily Chlebovice 700 let od jejich obnovení.

Další informace naleznete na webu Chlebovic a Farnosti Chlebovice.

Potřebujete se zeptat?
oprojektuvarhany
oprojektuprasiva

2020: Sbírka na zvelebení okolí Chaty Prašivá

Klub českých turistů, odbor Beskydy, jakožto vlastník horské chaty Prašivá už 5 let úspěšně realizuje projekt záchrany a obnovy chaty. Odpracováno již bylo 15 000 hodin práce, na kterých se podílelo téměř 500 dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Na obnově chaty se dlouhodobě podílí také desítky obcí, kraj, firmy a instituce. Cílem tohoto nového projektu je vytvoření něčeho pro všechny podpůrce, nadšence a dobrovolníky z řad široké veřejnosti, kteří projektu obnovy chaty fandí a pravidelně chatu navštěvují. Pro zatraktivnění okolí Chaty Prašivá pro návštěvníky jsou plánovány následující kroky:

 1. realizace stylového přírodního workoutového hřiště (venkovní Vizualizace hřištěposilovny), kdy základním stavebním materiálem bude přírodní dřevo
 2. zakoupení hry pétanque, lajny pro slackline a lana na šplh
 3. zřízení přírodní dlažby kolem ruských kuželek, doplnění o dřevěný stůl a lavičky 
 4. instalace lana na šplh
 5. stavba léčivé relaxační pyramidy
 6. úprava plochy pro hru Petanque, osazení dřevěnými lavičkami a stolem
 7. zřízení přírodní kamenné dlažby kolem EKO WC
 8. osazení kotevních prvků pro „slackline“ (lajnu) a její natažení
 9. oddělení jednotlivých ploch oplocením z přírodních materiálů a živým plotem

  Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 500 tis. Kč.

Hřiště je situováno do zadní části zahrady za chatou a celý koncept hřiště je navržen v souladu s okolní přírodou tak, že základním stavebním materiálem bude přírodní dřevo, aby to celé zapadlo do okolní krajiny obdobně, jak se to šikovně podařilo zvládnout s přírodním dětským hřištěm. Více ve fotogalerii: http://www.chataprasiva.cz/galerie/hriste/

Podrobné informace o dlouhodobém projektu obnovy chaty naleznete v prezentaci zde: www.ChataPrasiva.cz

oprojektuprasiva
Potřebujete se zeptat?
oprojektukostel

2019: Oprava evangelického kostela ve Frýdku-Místku

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku požádal statutární město Frýdek-Místek o dar na opravu evangelického kostela na Husově ulici, který je ve velmi špatném technickém stavu. Finanční prostředky může získat z Norských fondů, vždy však musí nejméně 10 % nákladů hradit z vlastních zdrojů.
Protože na záchranu evangelického kostela je potřeba velká částka (více než 6 mil. Kč) a vlastník nemá prostředky na její spolufinancování, rozhodlo se město pilotně vyzkoušet tento nový způsob, jak darovat peníze na dobrou věc, a zapojit do svého rozhodnutí i veřejnost: DARUJ F≈M.
Rada města dne 21. 5. 2019 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Oprava Evangelického kostela ve Frýdku-Místku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 5. 6. 2019 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí.

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 10. 2019 vybráno 272 470 Kč, zastupitelstvo města dne 4. 12. 2019 rozhodlo o poskytnutí daru v maximální výši 200 000 Kč. Celkem tak po ukončení sbírky bylo Farnímu sboru předáno 490 178,18 Kč. Zprávy o předání výtěžku sbírky naleznete na webu města a TV POLAR.

Farní sbor ČCE ve F-M: Co je evangelický kostel, v jakém je stavu a proč žádáme občany o finanční výpomoc

Evangelický kostelEvangelický kostel je cihlová stavba z roku 1910, kdy jej postavili členové tehdejšího sboru augsburského vyznání. Po roce 1918 se sloučily tyto sbory se sbory kalvínské reformace a tak vznikla Českobratrská církev evangelická. Ta vznikla i ve Frýdku-Místku, když se zdejší sbor augsburského vyznání k této církvi přihlásil. Do majetku našeho sboru byl kostel zařazen po r. 1945. Od r. 1995 je zapsán v rejstříku kulturních památek. Obvodové zdivo je založeno na kamenných základech, přičemž není izolováno proti pronikání zemní vlhkosti vodorovnou izolací. Celá venkovní fasáda je provedena obkladem z ostře pálených děrovaných cihliček o rozměru 120 x 65 x 40 mm. Krov je z dřevěných trámů, v několika místech napadený dřevomorkou. Tyto trámy jsou prozatím tesařsky zesíleny. Je nutné provést chemickou ochranu celého krovu. Střešní krytina je z pozinkovaného plechu, opatřena nátěrem, který vyžaduje poměrně často obnovu. V současné době je polovina lódě natřena, zbývá natřít druhou polovinu a věž. V některých částech, zvláště na venkovních pilířích je nutná výměna plechu. V roce 1994 byla provedena celková vnitřní rekonstrukce, byl odstraněn oltář, neopravitelně poškozený červotočem a nahrazen stolem. Dále byla provedena nová dlažba, vnitřní malba, nátěr lavic, nové zasklení oken a elektrické temperování v lavicích. Díky obětavosti jedné naší sestry byla provedena na její náklad generální oprava skříně varhan. Dveře jsou původní, z dubového dřeva, přičemž kromě hlavního vchodu, kde bude nutné provést opravu nátěru je nutné další dvoje dveře vyměnit, neboť se rozpadají. Přibližně před osmi lety bylo provedeno obnažení základů až po základovou spáru, položena obvodová drenáž a základy proti zásypu svisle odizolovány fólií. Poruchou Evangelický kostel - podkrovíspárování venkovního obkladu dochází k zatékání vody do děrovaných cihliček obkladu a pokud voda nemůže odtéct, dochází k jejímu prosakování do obvodového zdiva, což se projevuje i na vnitřních omítkách. Zároveň v zimním období dochází k zamrzání vniklé vody a k následnému roztrhnutí obkladových cihliček. Zároveň dochází k oddělení obkladu od nosného zdiva. Takto je dnes již poškozena značná část severní stěny kostela. V roce 2017 byla provedena nákladem 440 000 Kč za podpory ministerstva financí oprava nejvíce poškozených částí obkladu tří pilířů a části stěn na severní straně apsidy. Vzhledem k dodatečnému posouzení statiky severních pilířů se původní předpoklad nákladů na opravu ještě zvýšil. Je zpracován projekt celkové opravy fasády a vnitřních napadnutých omítek v nákladu 6 220 000 Kč. Také věžní hodiny, jak jste si určitě povšimli, už dva roky nejsou v provozu, neboť jejich oprava vyžaduje asi 40 000 Kč. Vzhledem k tomu, že kostel slouží mimo pravidelných nedělních bohoslužeb, svateb a pohřbů díky své dobré akustice i k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí, bylo by dobré věnovat stavu této kulturní památky i pozornost širší veřejnosti.

Náš sbor, přes velkou obětavost jeho členů však na takovou opravu nestačí. Také zákon o církevních restitucích nám nic nepřinesl, spíše nás v budoucnu poškodí. Proto se obracíme na všechny občany, kterým tato kulturní památka není lhostejná, o jejich výpomoc. O současném stavu se můžete přesvědčit osobně, při návštěvě kostela kteroukoliv neděli dopoledne. Vaši návštěvu přijmeme i v týdnu, pokud zavoláte na některé telefonní číslo uvedené na webových stránkách sboru (církevfrydekmistek.cz/kontakty).

Potřebujete se zeptat?
oprojektukostel
jakprispet

Jak můžete přispět

Varhany Chlebovice

Veřejná sbírka byla ukončena k 18.12.2020. Celkem bylo vybráno 545 448,44 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet farnosti 5908678359/0800.

Chata Prašivá

Veřejná sbírka byla ukončena k 18.12.2020. Celkem bylo vybráno 210 673,56 Kč (včetně příspěvku města ve výši 100 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, můžete zakoupit knihu o Prašivé na http://www.chataprasiva.cz/100let/

Evangelický kostel

Veřejná sbírka byla ukončena k 6.12.2019. Celkem bylo vybráno 490 178,18 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet Farního sboru 2001362424/2010.

jakprispet
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

 • Statutární město Frýdek-Místek
 • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
 • darujfm@frydekmistek.cz
 • +420 558 609 271
 • Římskokatolická farnost Chlebovice
 • Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 Frýdek-Místek
 • +420 608 612 763
 • KČT, odbor Beskydy
 • Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty
 • chatari@chataprasiva.cz
 • +420 604 618 400
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku
 • Husova 377, Frýdek-Místek, 738 01
 • info@ccefm.cz
 • +420 736 100 303
Kontaktní formulář

contact