oprojektufarnost

2022: Pořízení lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Římskokatolická farnost Frýdek předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení nových lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

Rada města dne 15. 2. 2022 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Nové lavice pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 9. 3. 2022 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 26. 9. 2022 vybráno 212 406,19 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 200 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo farnosti předáno 412 408,10 Kč.

Římskokatolická farnost Frýdek: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na pořízení nových lavic

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku je významná stavba s gotickým jádrem ze 2. pol. 14. století.

V současné době se nachází v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku různé typy lavic, které původně byly v jiných kostelích a kaplích. Jsou odlišné jak materiálově, tak slohově a nevyhovují požadavkům a kapacitě kostela. Namísto směsi zbytků starších lavic jsou navrženy nové dřevěné lavice v jednoduché a osvědčené formě. Celková kapacita pevných lavic v hlavní lodi kostela se zvýší ze současných cca 115 míst na 160 míst.

Dalším pozitivním přínosem celé akce bude navrácení souboru dvanácti lavic z kostela sv. Jana Křtitele do kaple sv. Barbory na Frýdeckém zámku, kde je jejich původní místo.

Výrobu nových lavic zajistí chráněná stolařská dílna Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 1 123 tis. Kč.

Potřebujete se zeptat?
oprojektufarnost
oprojektuhospic

2021: Pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity F-M

Charita Frýdek-Místek předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení automobilů pro Mobilní hospic.

Rada města dne 11. 5. 2021 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity Frýdek-Místek“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 6. 2021 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 15. 12. 2021 vybráno 64 283,07 Kč, město poskytlo dar ve stejné výši. Celkem po ukončení sbírky bylo charitě předáno 141 268,21 Kč.

Charita Frýdek-Místek: Proč žádáme občany o příspěvek

Cílem je podpořit rozvoj mobilní hospicové péče Charity Frýdek-Místek, což je služba, která umožňuje dospělým pacientům s nevyléčitelným onemocněním důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Mobilní hospic nabízí pro lidi v závěru života péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. Společně pomáhají nemocnému zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění. Služby jsou poskytovány bezplatně v okrese Frýdek-Místek (většina klientů je přímo z Frýdku-Místku).

Získané finanční prostředky by byly použity na nákup 2 automobilů. Automobil je pro zdravotní sestry v terénu nejdůležitější pracovní nástroj.Logo Charita Frýdek-Místek Díky němu mohou bez problémů přejíždět mezi pacienty. Často s sebou vozí zdravotnické pomůcky, přístroje a jen těžko by se bez automobilů obešly. V současné době disponuje hospic 4 automobily, z toho 3 jsou značně ojeté, méně bezpečné a na jejich opravy jsou vydávány nemalé finanční prostředky. Zároveň roste zájem o hospicové služby. V roce 2020 vzrostl počet klientů o 30 % oproti roku 2019. Nemocní si v současné době nedostatečných kapacit ve zdravotnických zařízeních přejí více než kdy jindy zemřít doma.

Cílem je tedy vyhovět klientům a zároveň udržet zaměstnance v bezpečí. Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 600 tis. Kč.

Další informace naleznete na webu charitafm.cz.

Potřebujete se zeptat?
oprojektuhospic
oprojektufaunapark

2021: Záchrana stodoly ve Faunaparku

Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru záchrana stodoly ve Faunaparku.

Rada města dne 25. 5. 2021 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Záchrana stodoly ve Faunaparku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 6. 2021 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 50 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 15. 12. 2021 vybráno 51 976,10 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 50 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo spolku předáno 103 477,92 Kč.

Spolek pro Faunapark: Proč žádáme občany o příspěvek

 

Spolu s desítkami dobrovolníků spolek více jak 112 let starou stodolu vlastnoručně přebudoval na multifunkční sál. Již několik let ji využívá nejen široká veřejnost, komunita kolem Faunaparku, ale i kluby, spolky a kroužky z Frýdku-Místku a okolí, např. Charita, Rebel, Adra, Žirafa, Neposedné tlapky, Dancepoint, TS AKTIV, senioři FM, MT FM a další. Proběhly zde již stovky setkání a desítky přednášek pro veřejnost, např. o životním prostředí, přírodě, historii regionu, osobnostech z kraje, architektuře a lokálních zajímavostech. Stodola je využívána i pro dětské naučné programy pro děti mateřských škol a žáky základních škol.

Faunapark FM logo

I přes Anti covidová opatření spolek v roce 2020 uspořádal přes 30 akcí pro veřejnost s účastí cca 3000 návštěvníků. Naučné programy pro děti navštívilo bezmála 900 nejmenších. V říjnu a listopadu 2020 byly kvůli covidu zrušeny rezervace pro cca 800 dětí.

Stav stodoly je poplatný jejímu věku. Do stodoly zatéká a za deště je bohužel nepoužitelná. Hrozí její zničení. Díky podpoře z DARUJ F≈M střechu spolek společně s dobrovolníky i odborníky opraví, vybaví hromosvodem, vybuduje nová vrata a doplní vybavení ve stodole.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 780 tis. Kč.

Další informace naleznete na webu zoofm.cz.

Potřebujete se zeptat?
oprojektufaunapark
oprojektuskalice

2021: Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru opravy věže kostela sv. Martina ve Skalici.

Rada města dne 24. 11. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 12. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 8. 2021 vybráno 313 519,42 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 200 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo farnosti předáno 513 519,42 Kč.

Římskokatolická farnost Skalice: Proč žádáme občany o příspěvek

Kostel sv. Martina ve Skalici je významnou renesanční kulturní památkou. Nejstarší jádro kostela pochází z roku 1622. Původní kaple se nachází v zadní oltářní části. Západní průčelí členěné pilastry s římsovými hlavicemi a pásovou bosáží nároží vrcholí trojúhelným tympanonem, nad ním vystupuje hranolová věž se seseknutými hranami zapuštěná do vstupního průčelí.

Kostel, a zvláště věž s průčelím, prochází postupnou opravou. V roce 2018 byly úspěšně repasovány hlavní vstupní dveře. Výplně otvorů – dřevěné okenice se žaluziemi ve věži kostela, byly v roce 2019 nahrazeny nově vyrobenými replikami z modřínového dřeva a taktéž bylo vyrobeno dřevěné kulaté okno v průčelí fasády kostela.

Krovy věže jsou v mnoha místech napadeny dřevokazným hmyzem a houbami. Fasáda a jednotlivé římsy věže jsou na mnoha místech zvětralé a odpadlé. Oplechování na průčelí fasády je poškozeno. Kovaný kříž umístěný na špici věže je uvolněn a v důsledku toho do věže zatéká. Makovice pod kovaným křížem je poškozená a zrezivělá. Plánovanou opravou krovů, krytiny a fasády věže chceme pokračovat v záchraně této kulturní památky.

Předpokládaný rozsah opravy:

Předmětem opravy je demontáž stávající střešní krytiny, kovaného kříže a makovice. Dále bude odstraněno stávající dřevěné bednění věže. Bude provedena kompletní chemická sanace jak dřevěných prvků krovu, tak zdiva v místech styku se dřevem. Budou provedeny tesařské výměny poškozených částí krovů a provedena montáž nového bednění. Z důvodů důkladného ošetření a nutnosti výměny poškozených částí dřevěných konstrukcí pozednic, námětků, kráčat je nutné demontovat stávající střešní krytinu a nebude ji možné opětovně použít, proto bude položena nová střešní krytina na věži kostela z falcovaného probarveného pozinkovaného plechu v odstínu antracit. V tomto typu materiálu a odstínu bude provedeno nové oplechování říms a zdiva na průčelí věže. Bude opraven kovaný kříž a pozlacena makovice. Stávající hromosvod projde revizí a opravou. Celkové předpokládané náklady na realizaci výše uvedených prací včetně stavby lešení kolem celé věže kostela dosahují v současné době částky 1 005 656,-Kč včetně DPH.

Potřebujete se zeptat?
oprojektuskalice
oprojektuvarhany

2020: Nové varhany pro kostel v Chlebovicích

Římskokatolická farnost Chlebovice předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.

Rada města dne 11. 2. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 10. 2020 vybráno 203 140,62 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 200 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo farnosti předáno 545 448,44 Kč.

Římskokatolická farnost Chlebovice: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na pořízení nových varhan

Stávající varhany postavila na sklonku 2. světové války kutnohorská firma Josefa Melzera. Sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi a všeobecné strádání válečných let.

Vzhledem k tomu, že byly postaveny s řadou konstrukčních chyb a na nízké řemeslné úrovni, je z dlouhodobého hlediska efektivnější, spolehlivější, umělecky hodnotnější a pro liturgii praktičtější postavit píšťalové varhany nové.

Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského.

V roce 2020 slavily Chlebovice 700 let od jejich obnovení.

Další informace naleznete na webu Chlebovic a Farnosti Chlebovice.

Potřebujete se zeptat?
oprojektuvarhany
oprojektuprasiva

2020: Sbírka na zvelebení okolí Chaty Prašivá

Klub českých turistů, odbor Beskydy předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru zvelebení okolí chaty prostřednictvím realizace stylového přírodního workoutového hřiště a vybudováním relaxačního zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá.

Rada města dne 11. 2. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Workoutové hřiště a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 100 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 10. 2020 vybráno 106 672,11 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 100 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo klubu předáno 210 673,56 Kč.

KČT, odbor Beskydy: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na zvelebení okolí Chaty Prašivá

Klub českých turistů, odbor Beskydy, jakožto vlastník horské chaty Prašivá už 5 let úspěšně realizuje projekt záchrany a obnovy chaty. Odpracováno již bylo 15 000 hodin práce, na kterých se podílelo téměř 500 dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Na obnově chaty se dlouhodobě podílí také desítky obcí, kraj, firmy a instituce. Cílem tohoto nového projektu je vytvoření něčeho pro všechny podpůrce, nadšence a dobrovolníky z řad široké veřejnosti, kteří projektu obnovy chaty fandí a pravidelně chatu navštěvují. Pro zatraktivnění okolí Chaty Prašivá pro návštěvníky jsou plánovány následující kroky:

 1. realizace stylového přírodního workoutového hřiště (venkovní Vizualizace hřištěposilovny), kdy základním stavebním materiálem bude přírodní dřevo
 2. zakoupení hry pétanque, lajny pro slackline a lana na šplh
 3. zřízení přírodní dlažby kolem ruských kuželek, doplnění o dřevěný stůl a lavičky 
 4. instalace lana na šplh
 5. stavba léčivé relaxační pyramidy
 6. úprava plochy pro hru Petanque, osazení dřevěnými lavičkami a stolem
 7. zřízení přírodní kamenné dlažby kolem EKO WC
 8. osazení kotevních prvků pro „slackline“ (lajnu) a její natažení
 9. oddělení jednotlivých ploch oplocením z přírodních materiálů a živým plotem

  Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 500 tis. Kč.

Hřiště je situováno do zadní části zahrady za chatou a celý koncept hřiště je navržen v souladu s okolní přírodou tak, že základním stavebním materiálem bude přírodní dřevo, aby to celé zapadlo do okolní krajiny obdobně, jak se to šikovně podařilo zvládnout s přírodním dětským hřištěm. Více ve fotogalerii: http://www.chataprasiva.cz/galerie/hriste/

Podrobné informace o dlouhodobém projektu obnovy chaty naleznete v prezentaci zde: www.ChataPrasiva.cz

oprojektuprasiva
Potřebujete se zeptat?
oprojektukostel

2019: Oprava evangelického kostela ve Frýdku-Místku

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku požádal statutární město Frýdek-Místek o dar na opravu evangelického kostela na Husově ulici, který je ve velmi špatném technickém stavu. Finanční prostředky může získat z Norských fondů, vždy však musí nejméně 10 % nákladů hradit z vlastních zdrojů.
Protože na záchranu evangelického kostela je potřeba velká částka (více než 6 mil. Kč) a vlastník nemá prostředky na její spolufinancování, rozhodlo se město pilotně vyzkoušet tento nový způsob, jak darovat peníze na dobrou věc, a zapojit do svého rozhodnutí i veřejnost: DARUJ F≈M.
Rada města dne 21. 5. 2019 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Oprava Evangelického kostela ve Frýdku-Místku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 5. 6. 2019 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí.

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 10. 2019 vybráno 272 470 Kč, zastupitelstvo města dne 4. 12. 2019 rozhodlo o poskytnutí daru v maximální výši 200 000 Kč. Celkem tak po ukončení sbírky bylo Farnímu sboru předáno 490 178,18 Kč. Zprávy o předání výtěžku sbírky naleznete na webu města a TV POLAR.

V roce 2020 bylo na opravách prostavěno ze sbírky DARUJ F≈M společně s prostředky Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje celkem 1 354 000 Kč.

Farní sbor ČCE ve F-M: Co je evangelický kostel, v jakém je stavu a proč žádáme občany o finanční výpomoc

Evangelický kostelEvangelický kostel je cihlová stavba z roku 1910, kdy jej postavili členové tehdejšího sboru augsburského vyznání. Po roce 1918 se sloučily tyto sbory se sbory kalvínské reformace a tak vznikla Českobratrská církev evangelická. Ta vznikla i ve Frýdku-Místku, když se zdejší sbor augsburského vyznání k této církvi přihlásil. Do majetku našeho sboru byl kostel zařazen po r. 1945. Od r. 1995 je zapsán v rejstříku kulturních památek. Obvodové zdivo je založeno na kamenných základech, přičemž není izolováno proti pronikání zemní vlhkosti vodorovnou izolací. Celá venkovní fasáda je provedena obkladem z ostře pálených děrovaných cihliček o rozměru 120 x 65 x 40 mm. Krov je z dřevěných trámů, v několika místech napadený dřevomorkou. Tyto trámy jsou prozatím tesařsky zesíleny. Je nutné provést chemickou ochranu celého krovu. Střešní krytina je z pozinkovaného plechu, opatřena nátěrem, který vyžaduje poměrně často obnovu. V současné době je polovina lódě natřena, zbývá natřít druhou polovinu a věž. V některých částech, zvláště na venkovních pilířích je nutná výměna plechu. V roce 1994 byla provedena celková vnitřní rekonstrukce, byl odstraněn oltář, neopravitelně poškozený červotočem a nahrazen stolem. Dále byla provedena nová dlažba, vnitřní malba, nátěr lavic, nové zasklení oken a elektrické temperování v lavicích. Díky obětavosti jedné naší sestry byla provedena na její náklad generální oprava skříně varhan. Dveře jsou původní, z dubového dřeva, přičemž kromě hlavního vchodu, kde bude nutné provést opravu nátěru je nutné další dvoje dveře vyměnit, neboť se rozpadají. Přibližně před osmi lety bylo provedeno obnažení základů až po základovou spáru, položena obvodová drenáž a základy proti zásypu svisle odizolovány fólií. Poruchou Evangelický kostel - podkrovíspárování venkovního obkladu dochází k zatékání vody do děrovaných cihliček obkladu a pokud voda nemůže odtéct, dochází k jejímu prosakování do obvodového zdiva, což se projevuje i na vnitřních omítkách. Zároveň v zimním období dochází k zamrzání vniklé vody a k následnému roztrhnutí obkladových cihliček. Zároveň dochází k oddělení obkladu od nosného zdiva. Takto je dnes již poškozena značná část severní stěny kostela. V roce 2017 byla provedena nákladem 440 000 Kč za podpory ministerstva financí oprava nejvíce poškozených částí obkladu tří pilířů a části stěn na severní straně apsidy. Vzhledem k dodatečnému posouzení statiky severních pilířů se původní předpoklad nákladů na opravu ještě zvýšil. Je zpracován projekt celkové opravy fasády a vnitřních napadnutých omítek v nákladu 6 220 000 Kč. Také věžní hodiny, jak jste si určitě povšimli, už dva roky nejsou v provozu, neboť jejich oprava vyžaduje asi 40 000 Kč. Vzhledem k tomu, že kostel slouží mimo pravidelných nedělních bohoslužeb, svateb a pohřbů díky své dobré akustice i k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí, bylo by dobré věnovat stavu této kulturní památky i pozornost širší veřejnosti.

Náš sbor, přes velkou obětavost jeho členů však na takovou opravu nestačí. Také zákon o církevních restitucích nám nic nepřinesl, spíše nás v budoucnu poškodí. Proto se obracíme na všechny občany, kterým tato kulturní památka není lhostejná, o jejich výpomoc. O současném stavu se můžete přesvědčit osobně, při návštěvě kostela kteroukoliv neděli dopoledne. Vaši návštěvu přijmeme i v týdnu, pokud zavoláte na některé telefonní číslo uvedené na webových stránkách sboru (církevfrydekmistek.cz/kontakty).

Potřebujete se zeptat?
oprojektukostel
jakprispet

Jak můžete přispět

Automobily pro Mobilní hospic

Veřejná sbírka byla ukončena k 20. 12. 2021. Celkem bylo vybráno 141 268,21 Kč (včetně příspěvku města ve výši 64 283,07 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet Charity FM 2112858051/2700.

Stodola ve Faunaparku

Veřejná sbírka byla ukončena k 20. 12. 2021. Celkem bylo vybráno 103 477,92 Kč (včetně příspěvku města ve výši 50 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, návod najde na www.zoofm.cz/podpora-a-pomoc.

Kostel Skalice

Veřejná sbírka byla ukončena k 03. 09. 2021. Celkem bylo vybráno 513 519,42 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet farnosti 1680612389/0800.

Varhany Chlebovice

Veřejná sbírka byla ukončena k 18. 12. 2020. Celkem bylo vybráno 545 448,44 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet farnosti 5908678359/0800.

Chata Prašivá

Veřejná sbírka byla ukončena k 18. 12. 2020. Celkem bylo vybráno 210 673,56 Kč (včetně příspěvku města ve výši 100 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, můžete zakoupit knihu o Prašivé na http://www.chataprasiva.cz/100let/

Evangelický kostel

Veřejná sbírka byla ukončena k 06. 12. 2019. Celkem bylo vybráno 490 178,18 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet Farního sboru 2001362424/2010.

jakprispet
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

 • Statutární město Frýdek-Místek
 • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
 • darujfm@frydekmistek.cz
 • +420 558 609 271
 • Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
 • Skalice 91, 738 01 Frýdek-Místek
 • rkf.frydek@doo.cz
 • +420 731 625 683
 • Římskokatolická farnost Chlebovice
 • Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 Frýdek-Místek
 • +420 608 612 763
 • KČT, odbor Beskydy
 • Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty
 • chatari@chataprasiva.cz
 • +420 604 618 400
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku
 • Husova 377, Frýdek-Místek, 738 01
 • info@ccefm.cz
 • +420 736 100 303

  Kontaktní formulář

  contact